Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu a práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Rapec Entertainment, s.r.o, so sídlom Osiková 34 900 27 Bernolákovo, Slovensko, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 128079/B, IČO: 47503386, DIČ: 2023913584 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke www.predetvaky.sk (ďalej len „web stránka“) elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“). Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

2.     V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom:

-       č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

-       č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;

-       č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-       č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3.   V prípade, že je zmluvnou stranou právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Článok 2

Vymedzenie pojmov

 

1.     Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu
s predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

2.     Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na web stránke internetového obchodu (ďalej len „tovar“).  

3.     Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“)

4.     Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom (ďalej len „spotrebiteľská zmluva“).

5.     Zákazníkom e-shopu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na e-shope (ďalej len „zákazník“).

 

Článok 3

Objednávka tovaru

 

1.     Objednávka vyplnená cez web stránku (po vložení tovaru do e-košíka) priamo usmerňuje kupujúceho na vyplnenie požadovaných údajov.

2.     Objednávka vzniká odoslaním objednávky tovaru, ktorý je uložený v e-košíku. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.

3.     Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na „odoslať“.

4.     Údaje vyplnené kupujúcim v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

5.     Podmienkou platnosti objednávky je:

-       pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávke;

-       potvrdenie kupujúceho, že súhlasí so znením týchto VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať a

-       potvrdenie kupujúceho, že súhlasí so zásadami na ochranu osobných údajov.

6.     V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP.

7.     V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru na web stránke, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

8.     Kupujúcemu sa po odoslaní objednávky v e-shope automaticky vygeneruje e-mail
s potvrdením prijatia objednávky predávajúcim. Potvrdenie objednávky bude obsahovať konečnú cenu vrátane všetkých prípadných poplatkov (napr. náklady na odoslanie a prepravu), ako aj ďalšie zákonom vyžadované náležitosti; objednávka kupujúceho sa tým stane záväznou.

9.     Potvrdením objednávky podľa bodu 8 tohto článku vznikne kúpna zmluva.

 

Článok 4

Kúpna cena a zľavy tovaru

 

1.     Po vyplnení objednávky je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu (vrátane všetkých nákladov na poštovné) a následne je predávajúci povinný dodať objednaný tovar.

2.     Kúpne ceny uvedené pri tovare sú konečné, avšak k cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia kupujúcim. Cena sa zvyšuje aj pri výbere spôsobu úhrady tovaru na dobierku.

3.     Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v opodstatnených prípadoch, avšak o tejto zmene ceny je povinný kupujúceho upovedomiť a zároveň s plnením objednávky v novej cene musí kupujúci súhlasiť. V prípade, že predávajúci nebude postupovať podľa predchádzajúcej vety, kupujúci má právo odstúpiť od objednávky bez akéhokoľvek storno poplatku.

4.     Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

5.     Akékoľvek akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

 

Článok 5

Platobné podmienky

 

1.     Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru vrátane ďalších nákladov nasledovnými spôsobmi:

a)     platobnou kartou, pričom tovar bude zaslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho;

b)    bankovým prevodom, a to platbou na účet predávajúceho, pričom tovar bude zaslaný kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo

c)     v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí tovaru na dobierku.

 

Článok 6

Dodanie tovaru

 

1.     Kupujúci uvedie v objednávke formu, akou mu má byť objednaný tovar dodaný.

2.     Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:

a)     prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučeného listu;

b)    prostredníctvom kuriérskej služby podľa sadzobníka uvedeného v bode 3 tohto článku;

c)     osobným prevzatím na adrese predávajúceho: Rapec Entertainment, s.r.o, Osiková 34, Bernolákovo v časoch dohodnutých na základe e-mailovej alebo telefonickej komunikácie. Osobné prevzatie tovaru je bezplatné.

3.     Sadzobník poštovného je nasledovný:

a)   poštovné v rámci SR                                    3 EUR

b)   poštovné v rámci SR + dobierka               4 EUR

c)   poštovné kuriérom GLS v rámci SR         5,20 EUR

d)   poštovné kuriérom GLS v rámci SR + dobierka   6,20 EUR

e)   zásielkovňa v rámci SR                               2,70 EUR

f)    zásielkovňa v rámci SR + dobierka          3,70 EUR

4.     Výška poštovného sa odvíja od miesta dodania tovaru. Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

5.     Objednávky budú vybavené v čo najkratšom možnom čase, a to obvykle do 1-3 pracovných dní, maximálne však do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

6.     O vyexpedovaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania objednávky.

7.     Doba doručenia tovaru je predĺžená o ďalšie 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

8.     Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní e-mailu o expedícii, prosím kontaktujte svoju dodaciu poštu ako aj predávajúceho na e-mail obchodik@predetvaky.sk 

9.     Predávajúci zasiela tovar zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si tovar po prevzatí riadne skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Kupujúci je povinný viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberať a bezodkladne informovať predávajúceho o skutočnosti, že tovar nebol zo strany kupujúceho prebratý z dôvodu poškodenej zásielky.

10.  Prípadné nezrovnalosti alebo chyby tovaru je kupujúci povinný bezodkladne reklamovať. Neskoršie reklamácie týkajúce sa porušenosti zásielky alebo množstva tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

11.  Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade vzniku nepredvídateľných okolností. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný.

 

Článok 7

Prevod vlastníckeho práva

 

1.     Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom zaplatenia celej kúpnej ceny v zmysle potvrdenej objednávky.

 

Článok 8

Záručná doba

 

1.     Na tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.     Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

 

Článok 9

Reklamácia tovaru

 

1.     Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom web stránkywww.predetvaky.sk.

2.     Nároky z vád tovaru zanikajú:

a)     ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim;

b)    ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c)     neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;

d)    ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;

e)     ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;

f)     ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.

3.     Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

4.     Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení  vady tovaru, a to informovaním na e-mailovú adresu: obchodik@predetvaky.sk. V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

5.     Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať zabalený do obalu, ktorý vyhovuje preprave spolu s kópiou dokladu o úhrade tovaru, s kópiou faktúry a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho: Rapec Entertainment s.r.o. Osiková 34 Bernolákovo 900 27. Kupujúci môže pre uplatnenie reklamácie použiť vzorový formulár reklamačného listu predávajúceho, ktorý je možné stiahnuť v elektronickej podobe z web stránky predávajúceho.  

6.     Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia.

7.     Predávajúci vopred informuje kupujúceho, ak je potrebné predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi, alebo je potrebné odborné (znalecké) posúdenie reklamovanej vady. Reklamačná doba sa tak primerane predlžuje. V každom prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať výmenu tovaru, ak by reklamácia presiahla 30 dní a kupujúci nebude súhlasiť s predĺžením reklamačnej lehoty.

8.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

10.  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

11.  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci ju zamietol, tak v doklade o vybavení reklamácie predávajúci uvedie, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky účelne vynaložené náklady na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12.  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Článok 10

Storno objednávky

 

1.     Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná kupujúcemu.

2.     V takomto prípade je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho bezodkladne, a to na e-mail: obchodik@predetvaky.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 907 139 417 s uvedením čísla objednávky. Ak bola už objednávka uhradená, predávajúci je povinný vrátiť uhradenú kúpnu cenu do 10 pracovných dní od stornovania objednávky na účet kupujúceho.

3.     Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov.

4.     V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov voči uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Stornovaný tovar kupujúci nie je oprávnený zasielať na dobierku, takýto tovar nebude predávajúcim prevzatý.

5.     Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, ak kupujúci už kúpnu cenu za tovar uhradil, bude kúpna cena vrátená kupujúcemu do 10 dní na účet, z ktorého tovar kupujúci zaplatil, pokiaľ nebolo medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.

 

Článok 11

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu – odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1.     Spotrebiteľ je oprávnený v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.  

2.     Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu predávajúceho: Rapec Entertainment s.r.o. Osiková 34 Bernolákovo 90027 alebo na e-mailovú adresu obchodik@predetvaky.sk. Na účely odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je možné stiahnuť v elektronickej podobe z web stránky predávajúceho.

3.     Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená.

4.     Kupujúci je povinný tovar zaslať do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť predávajúcemu ako doporučený list alebo balík. Tovar nemôže byť kupujúcim zaslaný na dobierku, v takom prípade takýto tovar nebude predávajúcim prevzatý.

5.     Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6.     Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy a po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu za tovar skôr ako mu je doručený tovar alebo ak spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť na adresu predávajúceho. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi.

 

Článok 12

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1.     Kupujúci je povinný:

·       prevziať objednaný tovar;

·       zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu;

·       prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní;

·       reklamovať tovar bezodkladne po zistení vady tovaru.

2.     Predávajúci je povinný:

·       dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;

·       spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru, ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie a pod.

3.     Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

·       oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou alebo kuriérskou spoločnosťou);

·       oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa;

·       poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou alebo kuriérskou spoločnosťou).

 

Článok 13

Ochrana osobných údajov

 

1.     Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby – kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení daňového dokladu, vybavovaní objednávky, dodaní tovaru, doručovaní a pri prípadnej reklamácií.

2.     Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre správne plnenie objednávky. Predávajúci vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto VOP.

3.     Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

4.     Kupujúci odoslaním objednávky poskytuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov.

5.     Predávajúci vyhlasuje, že pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadáva kupujúci všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a predávajúci s takýmito platobnými údajmi neprichádza do styku, okrem informácie o úspešnosti transakcie.

6.     Na poskytovanie niektorých služieb web stránky, na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, predávajúci využíva technológiu cookies. Cookies je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Web stránke tak umožňuje zapamätať si informácie o návšteve používateľa, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránky tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa.

7.     Predávajúci poučuje kupujúceho, že orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ul. Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel. č.: (+421)  02/323 132 14.

 

Článok 14

Dôležité informácie

 

1.     Predávajúci nie je platcom DPH.

2.     Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na web stránke predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.

3.     Kupujúci vytvorením objednávky na web stránke súhlasí s tým, že nebude tovar používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.

4.     Kupujúci nie je oprávnený používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie web stránky. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu web stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho je zakázané. Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia tovarov, služieb a spoločností uvádzané na stránke môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

5.     Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré spôsobí predávajúcemu porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností.

 

Článok 15

Alternatívne (mimosúdne) riešenie sporov

 

1.     Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd.

2.     K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/.

3.     Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zabezpečuje aj Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

Článok 16

Záverečné ustanovenia

 

1.     Ak niektoré ustanovenia VOP sú, alebo sa v budúcnosti z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP.

2.     Zmluvné strany záväzne a bez výhrad súhlasia s tým, že všetky úkony realizované a zasielané zmluvnými stranami navzájom prostredníctvom správy elektronickej pošty, ktoré budú poskytovať trvalý a dôveryhodný záznam o dohode, sa považujú za dokumenty zmluvnými stranami akceptované ako právne prípustné a záväzné, platne uzavreté, účinné a dojednané v písomnej forme.

3.     Predávajúci a kupujúci sú aj po ukončení zmluvného vzťahu povinné zachovávať dôvernosť informácií, pričom táto povinnosť trvá neobmedzene až do času, kedy sa dôverné informácie stanú bez pričinenia druhej zmluvnej strany všeobecne známe.

4.     Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu tovaru prostredníctvom tých VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Zmena alebo doplnenie VOP nadobúda (ak nie je uvedené inak) účinnosť ich zverejnením na web stránke. Dňom účinnosti nových VOP strácajú platnosť a účinnosť predošlé VOP.

5.     Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2020.